ජනවසම සභාපතිතුමන්ගේ වසරක අභිමන්............

ජනවසම සභාපතිතුමන්ගේ වසරක අභිමන්…………

ජනවසම සභාපතිතුමන්ගේ වසරක අභිමන්............

ජනවසම සභාපති ගරු බුවනෙක අබේසූරිය මැතිතුමන් පාඩු ලබමින් දිනෙන් දින කඩා වැටෙමින් තිබු ජනවසම හා බැදෙමින් නේකවිධි කම්කටළු සහ අභියෝග ජයගනිමින් ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය දිනෙන් දින දියුණුව කරා ගෙනයමින් එහි තිරසාර සංවර්ධනය උදෙසා කරමින් සිටින්නා වූ සේවය වෙනුවෙන් එතුමන් ජනවසම භාරගෙන වසරක් පිරීම නිමිත්තෙන් ජනවසම සේවක සේවිකාවන් විසින් සංවිධානය කර වූ “වසරක අභිමන්” උත්සවය 29/01/2021 දින ජනවසම ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.